s e y a h a t g i r i s i m i s o j e r n t c v d e n 1 2 0 m i l y o n d o l a r y a t i r i m a l d i g u n e y d o g u a s y a n i n d i j i t a l e k o n o m i s i 2 0 2 5 y i l i n d a u c e k a t l a n a c a k m a r k z u c k e r b e r g c a m b r i d g e a n a l y t i c a i c i n s h e r y l s a n d b e r g i s u c l u y o r i l e t i s i m v o l t l i n e s d u b a i a n g e l i n v e s t o r s m e v p v e h e d e f f i l o d a n 1 2 8 m i l y o n d o l a r y a t i r i m a l d i s i k c a s o r u l a n s o r u l a r i n s t a g r a m h e s a b i m i n a s i l d o n d u r u r u m b i t c o i n c a s h b l o c k c h a i n i i k i y e b o l u n d u e s c o o t e r g i r i s i m i v o i t e c h n o l o g y b a l d e r t o n c a p i t a l d a n 5 0 m i l y o n d o l a r y a t i r i m a l d i k r i p t o p a r a m a d e n c i l i k d e v i c a n a a n i n h o n g k o n g b o r s a s i n d a h a l k a a r z i g e c i k t i e s k i o r a c l e y o n e t i c i s i g o o g l e c l o u d u n y e n i c e o s u o l a c a k

ofislerimiz

istanbul
nef 09 4.levent h├╝meyra sokak no:07
t: 0212 803 25 85
bursa
almes villalar─▒ no:34 bademli
t: 0224 549 02 92
e: merhaba[at]dijidaja.com.tr